شنبه, 11 بهمن 1393
Blue GREEN GREY Violet
حضور دانشگاه نیشابور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی
اهداء گل به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت به کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی از سوی ریاست دانشگاه
محوطه دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
محوطه دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
محوطه دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

اعضای هیات علمی

 

گروه مهندسی برق

 

 نام و نام خانوادگی 

آدرس صفحه شخصی  آدرس پست الکترونیک 
دکتر علیرضا روحانی منش  (مدیر گروه)    rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir

rowhanimanesh@neyshabur.ac.ir

دکتر مهدیه قاسمی  ghasemi.neyshabur.ac.ir  ghasemi@neyshabur.ac.ir
دکتر سید داوود سید جوان    
دکتر سید محمد رضوی