پنج شنبه, 06 آذر 1393
Blue GREEN GREY Violet
در حقیقت بسیج یک فرهنگ است و یک حرکت فرهنگی است. "مقام معظم رهبری"
محوطه دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
محوطه دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
محوطه دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

اعضای هیات علمی

گروه مهندسی برق

 

دکتر علیرضا روحانی منش  (مدیر گروه)                                     rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir
دکتر مهدیه قاسمی                                                                      ghasemi.neyshabur.ac.ir